De Kracht van Diversiteit
Header

Missie / Doelstellingen

OVAA, stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven (voorheen: Overleg Allochtonen Autochtonen Eindhoven).

De doelstelling van het OVAA is:

a)  Het leveren van een effectieve bijdrage aan de bevordering van de diversiteit van alle sectoren en op alle niveaus van de Eindhovense samenleving. Dit vindt plaats vanuit een specifiek standpunt van allochtonen en autochtonen.

b)  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De ideale multiculturele samenleving is bereikt als de multi-etnische samenstelling van de bevolking wordt weerspiegeld in alle sectoren en op alle niveaus van de samenleving. De multiculturele samenleving is zo beschouwd een uitdaging, een ideaal, waaraan het OVAA van harte wil meewerken.
Interculturalisatie heeft te maken met de manier waarop dit ideaal verwezenlijkt kan worden. Hierbij zijn drie aspecten van belang:

Het culturele aspect:
stimuleren van de kruisbestuiving tussen de culturele uitingen van zowel allochtonen als autochtonen.

Het sociaal-economisch aspect:
scheppen van voorwaarden voor gelijke kansen voor allochtone groepen om evenredig deel te nemen aan alle sectoren.

Het politieke aspect:
doorbreken van insluitings- en uitsluitings-mechanismen in de verhoudingen tussen allochtone en autochtone groepen.

De verwezenlijking van het ideaal van de multiculturele samenleving is afhankelijk van de inzet van zowel allochtonen als autochtonen.