De Kracht van Diversiteit
Header

Projecten en werkplannen

OVAA tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het uitoefenen van onder andere de volgende taken: initiëren, signaleren, adviseren en monitoren m.b.t. diversiteit in de brede betekenis van het woord.

De adviestaak heeft zowel betrekking op het beginstadium van beleidsontwikkeling als op het eindstadium van conceptnotities. In het kader daarvan wordt gestreefd om periodiek een gesprek met de colleges en andere instellingen in de stad (en de provincie) met betrekking tot diversiteitsvraag-stukken te voeren.. Alle activiteiten die naar aanleiding daarvan ondernomen worden gecommuniceerd naar de betrokkenen via verschillende communicatiekanalen met nadruk op de interactieve website www.ovaa-eindhoven.nl

Naast de adviestaken zijn er nog de initiërende en signalerende taken. Het OVAA geeft inhoud aan deze taken door voor een breed publiek debatten te organiseren waarin actuele politieke en maatschappelijke thema’s op het gebied van diversiteit worden behandeld.  In het komende periode wil OVAA door projectmatige aanpak de debatten gebruiken als startpunt voor een meer regisserende rol in zowel in de Eindhovense als de Brabantse samenleving op de beschreven terreinen.