De Kracht van Diversiteit
Header

Woonwensen allochtone ouderen

Traject Kennisoverdracht

Stichting Palet is een provinciale steunfunctie-instelling die (tot 2012) werkt in de provincie Noord-Brabant en is deskundig op het gebied van diversiteitsvraagstukken.

Palet heeft na het besluit van de provincie Noord-Brabant om de subsidie te beëindigen, besloten haar werkzaamheden te beëindigen per 1 januari 2012. Om de expertise van Palet te borgen, zijn kennis en netwerken zo veel mogelijk overgedragen aan andere instellingen. Palet subsidieert in het kader van Kennisbehoud en Kennisoverdracht trajecten bij organisaties die zijn gekoppeld aan oud-medewerkers van Palet.

Het OVAA heeft sinds januari 2012 ook kennis van Palet in huis. Met het traject Kennisoverdracht ten behoeve van de uitvoering van het traject ‘Woonvormen aangepast aan zorgbehoeften van Turkse en Marokkaanse ouderen’

 

  Maatschappelijk beoogd effect 2012-2014
1 Traject A: Geschikte woonvormen in combinatie met zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Dit effect zal bereikt worden doordat woningcorporaties zich gaan inspannen voor het realiseren van geschikte woonvormen voor Turkse en Marokkaanse ouderen en zelforganisaties van Turkse en Marokkaanse migranten zich actiever gaan inzetten om het belang van specifieke huisvestingsvoorzieningen voor senioren onder de aandacht te brengen.
2 Traject B: Zorginstellingen in Eindhoven worden meer toegankelijk voor Turkse en Marokkaanse ouderen door een geschikt aanbod van alternatieve vormen van zorgverlening. De zelforganisaties van Turkse en Marokkaanse migranten nemen een intermediaire positie in tussen zorgbehoevenden en zorgaanbieders. Mantelzorg gericht op oudere Turkse en Marokkaanse migranten gaat beter functioneren. De beroepsopleidingen besteden meer aandacht bij het opsporen, benaderen en werven van geschikte kandidaten voor de opleidingen gericht op zorg aan de Turkse en Marokkaanse doelgroepen.
3 Koppeling aan Provinciaal Sociaal beleid via Koepelnota Samen Leven (beleidskader voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Participatie).
4 Koppeling aan provinciale resultaatsdoelstelling voor de periode 2012 -2015: Overdracht met perspectief op zelfstandige voortzetting van de activiteiten gericht op diversiteit en integratie in het sociale domein door de markt, gemeenschap en/of lokale overheden.