De Kracht van Diversiteit
Header

2013

Het werkplan 2013 van OVAA bestaat uit Wijkgericht werken , WMO/Meedoen en Vraagbaak.
U kunt het werkplan inzien via onderstaande PDF-file:
Werkplan OVAA 2013 1.0 zf

De goedgekeurde resultaten over 2013 vindt u in onze Jaarrekening OVAA 2013


Wijkgericht werken

Versterking en verduurzaming van diversiteit, emancipatie, participatie en actief burgerschap in het sociaal domein 

De beoogde maatschappelijke doelstelling behelst het verhogen van de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in met name kwetsbare buurten en wijken en dat op drie niveaus:

 • Het bevorderen van een gezamenlijke en integrale aanpak van de leefbaarheid in de buurten en wijken.
 • Het vergroten van de betrokkenheid van wijkbewoners bij de leefbaarheid met name allochtonen en laaggeschoolde bewoners.
 • Het bevorderen van een goede communicatie tussen bewoners en professionals.

Middelen en Methode

 • OVAA zal direct aanspreekbaar zijn voor bewoners en partners in de wijk. Op deze manier ontstaat een snelle verbinding op maat tussen de inwoners uit verschillende etnische en culturele achtergronden in de wijk en de inzet van de gemeente, met name afdeling GBO.
 • Ondersteuning bieden aan processen die in de wijk gewenst zijn en aansluiten bij de vraag uit de buurt met name op het gebied van interculturalisatie en inclusief denken.
 • Zo veel mogelijk aansluiten bij structuren die in de wijk zijn en worden ontwikkeld en allochtone bewoners instrumenten aanreiken om mee te doen aan allerlei activiteiten.
 • Afstemming met de wijkcoördinator en andere georganiseerde verbanden om te komen tot breed gedragen initiatieven.
 • Signalering en opvolging van individuele en collectieve (zorg)vragen en behoeften achter de voordeur. Zorg dragen voor een gepaste wijze van opvolging en (waar) mogelijk oplossing.
 • Samenwerking met alle instanties  om allochtonen een actieve rol te laten spelen in wijkopbouw.
 • Deskundigheid/expertise inzetten om de bestaande netwerken en de aangesloten  personen te ondersteunen, om activiteiten te organiseren voor de wijk.
 • Het bevorderen van de integratie in de wijk door bewoners van verschillende afkomst bij elkaar te brengen en van elkaar te leren hoe ze betrokkenheid kunnen bevorderen en het wij gevoel kunnen versterken.
 • Ondersteunen van bestaande initiatieven, zoals Meedoen in de wijk.

Beoogd resultaat

Interculturalisatie en inclusief denken maken een integraal onderdeel uit van wijkprocessen.
Het versterken van het interculturalisatie karakter van bestaande organisatiestructuur.

 • Besturen van bestaande organisatiestructuren zijn een weerspiegeling van de wijk. De leefbaarheid, de veiligheid en het woonklimaat in de wijk of buurt zijn zichtbaar en duurzaam verbeterd.
 • Bewoners met verschillende achtergronden zijn bij elkaar gebracht en hebben gezamenlijk initiatieven ontplooid t.b.v. leefbaarheid en prettig samenwonen.
 • Knelpunten zijn in kaart gebracht, sterke en zwakke punten benoemd en samen is voor een aanpak gekozen die tot verbetering van het leefklimaat zal leiden.
 • Binnen wijken en buurten zijn vaste herkenbare wijkbewoners die een voorbeeldfunctie vervullen.

Bundelen van expertise over integratie, interculturalisatie, religieuze intolerantie, discriminatie etc. binnen een centraal systeem dat als vraagbaak kan dienen.

Partners

OVAA maakt deel uit van de bestaande infrastructuur en zal haar deskundigheid en expertise inzetten om de integratie en participatie processen te versnellen en duurzaam te verankeren in wijkgericht werken en wijkaanpak.

Afstemming met:
– Opdrachtgever: gemeente Eindhoven M&M en dienst GEA wijkcoördinatoren

Contacten met:
Woningbouwvereniging, Welzijn, bewonersorganisatie, ROC. Rode Kruis, Humanitas, gemeente, opbouwwerk.
Wat betreft interactie met relevante zorgleveranciers (doorverwijzing).

Het gaat om de volgende wijken en/of stadsdelen:
– Woensel/ Rapenland, Tongelre/ Lakerlopen-Doornakkers, Stratum/ Tivoli

 

Meedoen in de wijk (taallessen)

Taalcoaches Eindhoven


OVAA is sinds 1 januari 2013 met Humanitas en het Rode Kruis het project ‘Meedoen in de wijken’ gestart. Dit project draait om taallessen, individueel en in groepsverband. Indien u interesse heeft of informatie wilt kunt u een email sturen naar taalcoaches.eindhoven@humanitas.nl of bellen naar (040) 244 33 11 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). Adres: Willem van Konijnenburglaan 6, 5613 DW Eindhoven. Zie ook de website www.taalcoacheseindhoven.nl.

Wat is TAAL = MEEDOEN ?

De naam zegt het al: door de taal kun je meedoen. Dat is bij het kopen van het dagelijkse brood, in contact zijn met buren en vrienden, een opleiding  volgen, actief  zijn in de wijk of bij een vereniging, solliciteren naar een baan en omgaan met collega’s op het werk.

Vrijwillige taalcoaches van Humanitas, Rode Kruis en OVAA helpen mensen van buitenlandse afkomst in Eindhoven op hun weg naar zelfstandigheid en participatie in het dagelijks leven, activiteiten en werk. Ze bieden ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en ze maken hen wegwijs in onze samenleving. In een vervolgtraject worden de deelnemers begeleid bij het zoeken naar  vrijwilligerswerk, werkervaringsplaats, wijkactiviteiten, opleiding of werk.

Taal = Meedoen haakt aan bij Wij-Eindhoven.  Met Wij-Eindhoven wil de gemeente zorg, hulp, dienstverlening en activiteiten op wijkniveau  vormgeven.  Taal = Meedoen is de roepnaam van het project Meedoen in de wijken. Meedoen in de wijken, oftewel Taal = meedoen  wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Eindhoven.

Doelgroep

Taal = Meedoen richt zich op mensen van buitenlands afkomst die gemotiveerd zijn om hun Nederlands te verbeteren, in een relatief isolement verkeren, actief en zelfredzaam willen zijn en die duurzaam in Nederland verblijven. Deelnemers kunnen kiezen voor een individuele taalcoach of voor een cursus in groepsverband.

Het aanbod

Taalondersteuning is  zowel individueel als groepsgewijs mogelijk. Daarnaast is er gerichte ondersteuning voor de participatie. Het aanbod bestaat uit:

 • Taalcoach individueel
 • Taalcoach in een groep, op niveau, op maat en in de wijk.
 • Module participatie
 • Participatiecoach
 • Koffie-ochtenden en themabijeenkomsten
 • Verwijzen en overdragen

De bijeenkomsten, individueel of groepsgewijs, zijn één keer per week gedurende twee uur. Verwijzingen zijn mogelijk naar: activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk in de wijk, vrijwilligerswerk elders, werkervaringsplaats, ROC , beroepsopleidingen, werk. Deelnemers kunnen  van de verschillende vormen  gebruik maken. De duur van een traject is maximaal een jaar.