De Kracht van Diversiteit
Header

Wijkgericht werken: Tongelre en Gestel

De roep om meer sociale samenhang en cohesie in de wijken wordt dringender. De opgave berust dan ook op het gegeven iedereen binnenboord te houden en naar eigen vermogen mee te laten doen. Dat is een appèl aan ieder individu, maar ook aan werkgevers, gemeente en haar uitvoerende diensten en vooral de bewoners om wie het gaat.

De kansen op maatschappelijke participatie voor mensen die nu aan de kant staan zullen aanzienlijk vergroot moeten worden.

OVAA zal verder werken aan het versterken van binding van zowel allochtonen en autochtonen met hun directe woon- en leefomgeving en het bevorderen van de dialoog, bijdragen aan herstel van de sociale cohesie in multiculturele buurten. OVAA wil daarbij vooral een klimaat helpen bevorderen waarin ook autochtonen bereid zijn zich open te stellen voor andere culturen en daarmee communicatie en tweerichtingsverkeer bevorderen.

Aanpak, hoe gaan we het doen

Middelen en Methode

OVAA zal direct aanspreekbaar zijn voor bewoners en partners in de wijk. Op deze manier ontstaat een snelle verbinding op maat tussen de inwoners uit verschillende etnische en culturele achtergronden in de wijk en de inzet van de gemeente.

Ondersteuning bieden aan processen die in de wijk gewenst zijn en aansluiten bij de vraag uit de buurt met name op het gebied van interculturalisatie en inclusief denken.

Zo veel mogelijk aansluiten bij structuren die in de wijk zijn en worden ontwikkeld en allochtone bewoners instrumenten aanreiken om mee te doen aan allerlei activiteiten.

Afstemming met de wijkcoördinator en andere georganiseerde verbanden om te komen tot breed gedragen initiatieven. Signalering en opvolging van individuele en collectieve (zorg)vragen en behoeften achter de voordeur. Zorgdragen voor een gepaste wijze van opvolging en (waar) mogelijk oplossing.

Samenwerking met alle instanties  om allochtonen een actieve rol te laten spelen in wijkopbouw.

Deskundigheid/expertise inzetten om de bestaande netwerken en de aangesloten  personen te ondersteunen, om activiteiten te organiseren voor de wijk.

Het bevorderen van de integratie in de wijk door bewoners van verschillende afkomst bij elkaar te brengen en van elkaar te leren hoe ze betrokkenheid kunnen bevorderen en het wij gevoel kunnen versterken. Ondersteunen van bestaande initiatieven, zoals project Meedoen in de wijken.